Plzeňská teplárenská

Časté dotazy

Kdy začíná a končí topná sezóna ?

Podle platné legislativy (vyhláška MPO č.194/2007 Sb. ) trvá otopné období od 1.9. do 31.5. a dodávka tepelné energie se přeruší tehdy, když dva dny po sobě průměrná venkovní teplota vystoupí nad 13°C a podle vývoje počasí již není očekáváno její snížení.

Letní vytápění

Během letních měsíců ( 1.6. - 31.8. ) jsme pak připraveni na základě vývoje počasí operativně zahajovat temperování u objektů, které daly souhlas s letním vytápěním. U objektů, kde souhlas udělen nebyl, temperování objektů pro zajištění tepelné pohody během chladných dnů možné není. V případě zájmu o letní vytápění u těchto objektů nás proto neváhejte kontaktovat na emailové adrese martina.nolcova@plzenskateplarenska.cz, nebo vladimira.kalinova@plzenskateplarenska.cz. Statutární zástupci společenství vlastníků, nebo majitelé nemovitostí mohou zaslat volnou formou souhlas s letním vytápěním na uvedené emailové adresy.


Může dojít k prasknutí radiátorů při přepojení na rozvody Plzeňské teplárenské, a.s.?

Nelze! Nové instalace Plzeňské teplárenské, a.s. jsou řešeny jako tlakově nezávislé, tzn. že horká voda není pouštěna do rozvodů vytápění jednotlivých objektů.


Mohu si zatopit  kdykoliv chci, bez ohledu na roční období?

V primárních rozvodech Plzeňské teplárenské, a.s. se horká voda nachází po celý rok, a proto si každý zákazník může zatopit, jak a kdy chce. U ostatních případů (výměníková stanice ve vlastnictví Plzeňské teplárenské, a.s. či v případě vytápění prostřednictvím teplovodních rozvodů – např.: panelové domy či sídlištní celky,……) je zatopení možné po dohodě (udělení souhlasu s letním vytápěním) taktéž kdykoliv.


Jaké varianty připojení Plzeňská teplárenská nabízí?

Plzeňská teplárenská, a.s. nabízí 2 produkty - tzv. primární připojení a sekundární připojení.

Primární připojení znamená, že Plzeňská teplárenská, a.s. je majitelem horkovodní přípojky a stává se tak pouze dodavatelem tepelné energie.

U sekundárního připojení je Plzeňská teplárenská, a.s. nejen majitelem horkovodní přípojky, ale také předávací stanice. V poskytovaných službách jsou zahrnuty veškeré náklady spjaté s dodávkou tepelné energie (opravy, servis, pravidelná údržba, revize, obsluha atd.).


Je předávací stanice spolehlivá?

Předávací stanice je velmi jednoduché zařízení, které slouží k výměně energie mezi soustavami o různých parametrech (primárním rozvodem Plzeňské teplárenské, a.s. a vnitřním rozvodem topení v objektu). Předávací stanice se vyznačují vysokou spolehlivostí, která je dána jednoduchostí předání energie. Životnost zařízení je přibližně 20 let.

Jak se náklady na vytápění rozúčtují?

Náklady na vytápění se rozpočítávají dle spotřeby tepla, podlahové plochy a polohy bytu v objektu. Poměr spotřební a fixní složky je s ohledem na nainstalovaný typ poměrového měření stanoven na 50% a 50%, nebo 60% a 40%. U nových instalací se náklady na vytápění rozdělují dle naměřených spotřeb pro jednotlivé byty.

Náklady na dodávku teplé vody se rozdělují dle spotřeby a podlahové plochy. Poměr spotřební a fixní složky je 70% a 30%.


Jaké jsou náklady na přepojení?

Výši nákladů lze konkretizovat na základě současného stavu vytápění objektu. V případě, že objekt vytápíte centrální plynovou kotelnou, náklady na přepojení se pohybují v řádech 10tisíců.

Pokud je objekt vytápěn etážovýmí plynovými kotli, předpokládaná investice bude ve výši odpovídající nákladům do stoupaček. Rozvody v jednotlivých bytech se zachovají a napojí na nově zrealizované stoupačky.

Jestliže objekt vytápíte lokálními topidly, znamená to, že přepojením na rozvody Plzeňské teplárenské, a.s. musíte kompletně zrekonstruovat topný systém a nainstalovat zcela nové rozvody vytápění a teplé vody.

Jak si Plzeňská teplárenská stojí v rámci Česka s cenami tepla?

Plzeňská teplárenská nabízí jednu z nejnižších cen tepla na trhu. Vychází to z dlouhodobých cílů jejího vlastníka, města Plzně. V rámci českého teplárenského trhu nižší cenu drží pouze Elektrárny Opatovice, vlastněné Energetickým a průmyslovým holdingem (EPH), které zásobují města Hradec Králové, Pardubice a Chrudim.

EPH, vlastník Plzeňské energetiky, se navíc v rámci nabídky pro sloučení Plzeňské teplárenské s Plzeňskou energetikou rozhodl po tři roky garantovat stejné ceny tepla jako v roce 2018. Znamená to, že Plzeňané jako jediní v Česku dosáhnou na stagnující ceny tepla i letech 2019, 2020 a 2021. Nízké ceny tepla zůstanou dlouhodobým cílem nové spojené společnosti, která bude garantovat standardní vývoj cenové politiky.

Porovnání cen tepla v Česku za rok 2017
Sekundární ceny, předání na patě objektu, včetně DPH
Město Dodavatelská společnost Cena Kč/GJ
Pardubice Elektrárny Opatovice, a.s. (EPH) 498
Hradec Králové Elektrárny Opatovice, a.s. (EPH) 498
Hradec Králové THHK, a.s. 509,42
Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s. 512,9
Ústí nad Labem ČEZ teplárenská, a.s. 559,25
Ostrava Veolia Energie, a.s. 560,42
Most a Litvínov United Energy, a.s. (EPH) 573, 24
České Budějovice Teplárna České Budějovice, a.s. 584,98
Olomouc Veolia Energie, a.s. 607,4
Jihlava Jihlavské kotelny, s.r.o. 609,55
Karlovy Vary Teplárna Karlovy Vary 621
Zlín Teplo Zlín, a.s. 628,54
Brno Teplárny Brno, a.s. 667,92
Liberec Teplárna Liberec, a.s. 695,3

Zdroj: webové stránky společností


Jak funguje plzeňská teplárna? Proč jsou pro ni důležité prodejní ceny elektřiny?

Funkce většiny českých tepláren je dvojí - v rámci tzv. kogenerace, nejefektivnějšího způsobu využití spalovaného paliva. První funkcí je dodávka tepla. Cenu tepla musíme jako teplárna držet nízko, abychom obstáli v konkurenci mnoha způsobů vytápění. V ceně tepla díky tomu neexistuje reálný prostor pro tvorbu zisku, v mnoha případech je to spíše naopak.

Druhou funkcí je výroba a prodej elektřiny. Právě zde dokázaly teplárny v minulosti díky vysokým cenám elektřiny tvořit svůj zisk, financovat své provozy a investice, ale i dividendy (vyplácené podíly na zisku pro vlastníky), sponzorství a partnerství. Ceny elektřiny však v posledních letech spadly téměř na úroveň nákladů výroby. Přitom právě prodejem elektřiny dokáže teplárna kumulovat finance pro svůj další rozvoj a údržbu. Silný partner jako je EPH, Energetický a průmyslový holding, by pro nás znamenal lepší pozici na trhu, významné synergie v oblasti výroby a dodávky elektrické energie a lepší ceny surovin.

Plzeňská teplárenská spaluje více druhů paliva. Kromě tradičního uhlí má také tzv. zelený blok, kde je spalována biomasa. Jako zdroj tepelné energie pro město a také zdroj pro výrobu elektrické energie slouží i Zařízení k Energetickému Využití Odpadů (ZEVO Plzeň).


Jak se vyvíjel projekt fúze Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky?

Město Plzeň a Plzeňská teplárenská vstoupily v roce 2017 do jednání s Energetickým a průmyslovým holdingem (dále EPH) ve věci možného spojení, fúze Plzeňské teplárenské (dále PT), která je nyní 100% vlastněna městem Plzní, a Plzeňské energetiky (dále PE) vlastněné 100% EPH.

Obě společnosti nyní bezproblémově spolupracují v oblasti vzájemného zálohování tepelného výkonu v případě poruchy a výpadku technologie v oblasti dodávky tepelné energie a pro určité lokality města Plzně. V roce 2006 město investovalo do potrubního propojení, které spolupráci umožňuje. Plzeňský trh tepla a TV (teplé vody) je ovládán ze 70 % Plzeňskou teplárenskou, Plzeňská energetika dodává převážně komerčním a podnikatelským subjektům na Borských polích a Nové hospodě a do bytových jednotek v městské části Skvrňany. Reálně zajišťuje 30 % plzeňské spotřeby tepelné energie. Společnost Plzeňská energetika dále vyrábí a distribuuje elektrickou energii, stlačený vzduch, horkou vodu a páru, pitnou, průmyslovou a užitkovou vodu.

14. prosince 2017 zastupitelstvo města Plzně odhlasovalo přípravu fúze obou plzeňských teplárenských společností.

V květnu 2018 bude zastupitelstvo města Plzně schvalovat akcionářskou smlouvu, kterou nyní připravuje s EPH, vlastníkem Plzeňské energetiky. Tato smlouva stanoví veškeré náležitosti řízení nové společnosti, která bude pokračovat pod jménem a IČO Plzeňské teplárenské. V případě souhlasného stanoviska dojde k zápisu nové firmy do rejstříku, Plzeňská energetika zanikne. Zároveň se rozběhnou další kroky jako schválení záměru fúze českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, atp.

Jak bude vypadat fúze Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky?

Město Plzeň si zachovává majoritní vlastnický podíl 65 % sloučeného podniku, který bude pokračovat pod jménem a IČO Plzeňské teplárenské. Plzeňská energetika fúzí zanikne, EPH vstoupí do nové společnosti s menšinovým podílem 35 %. Město si většinovým podílem zaručuje rozhodování ve strategických oblastech, jako jsou ceny tepla. Spojení zásadně zvyšuje pravděpodobnost tvorby zisku, záruky nízkých cen tepla, výplaty dividend, financování sponzoringu v regionu a celkově větší stabilitu v rámci dynamického trhu.

Obě společnosti budou fungovat pod IČO Plzeňské teplárenské. Plzeňská energetika zaniká.


Jak se vyvíjí energetický trh v Česku a Evropě?

České teplárny se v posledních letech díky výraznému propadu cen elektřiny ocitly ve složité ekonomické situaci, řada z nich v červených číslech. Teplárenský trh lze v současnosti značit za velmi bouřlivý a dynamický. Teplárny čelí nejen tlakům a výzvám plynoucím z jejich “běžného” fungování - tlak na co nejlevnější nákup surovin, co nejvýhodnější prodejní cenu elektřiny, náklady administrativy a řízení ap., ale i z hlediska tlaků regulačních orgánů národní a nadnárodní úrovně.

V současnosti se tepláren dotýká SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích, která znamená značné investice do ekologizace provozů, které znečišťují ovzduší. Tato směrnice je mezi odborníky vnímána jako první krok k regulaci spotřeby uhlí v rámci EU. Dle energetických expertů může být životnost uhlí jako energetického zdroje velmi nejistá. Země Evropské unie od uhlí masově odcházejí, podporovány EU, chystají se zásadní reformy trhu s elektřinou na evropské úrovni. Navíc se do budoucna bude propadat objem těžby uhlí, což bude nahrávat dodavatelům na jedné, a velkým odběratelům na druhé straně. Na trhu jej tak může být nedostatek. Situace v energetice je tak velmi nejasná a nejistá, nikdo nedokáže odhadnout, jak se po roce 2021 bude vyvíjet.

Řada českých elektráren a tepláren již v souvislostí se směrnicí investovala, mnohé z nich investice do ekologizace provozů, které zasáhnou do jejich výsledků hospodaření či cílových cen jejich produktů na dlouhá léta, teprve čeká. Pro část tepláren bude rok 2021 znamenat ukončení provozu. Do hospodaření tepláren promlouvají také další náklady spojené s čím dál větším náporem administrativních povinností spojených jak přímo jejich předmětem podnikání, tak i obecných náležitostí plynoucích jak ze státní, tak nadnárodní úrovně. Samostatné téma jsou emisní povolenky, které teplárny nakupují, přičemž klesá poměr povolenek, které teplárny historicky získávaly zadarmo.


Jak se vyvíjely dividendy Plzeňské teplárenské vyplácené vlastníkovi - městu Plzni?

Vývoj objemu vyplácených dividend Plzeňské teplárenské odráží zlaté časy české energetiky, kdy díky vysokým cenám elektřiny dokázala generovat zajímavý zisk, který byl alokován jak do štědrých dividend pro město, tak do sponzoringů a partnerství.

Zejména díky výraznému poklesu prodejní ceny elektřiny dochází od roku 2011 k poklesu zisků a tržeb, což se projevuje mj. na dividendové a sponzoringové politice Plzeňské teplárenské. Díky potřebě kumulace finančních zdrojů pro budoucí investice by Plzeňská teplárenská jako samostatný subjekt nedokázala už za rok 2017 vyplatit dividendy ani podpořit město sponzoringem.

Sloučení Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky pomůže oběma společnostem pracovat hospodárněji a využít řadu ekonomických synergií (společný nákup surovin, lepší vyjednávací pozice s partnery, dodavateli a odběrateli, společné hospodaření, synergie v oblasti výroby a prodeje elektrické energie). Lze proto předpokládat, že společný podnik bude lépe dosahovat zisku a bude pravděpodobněji schopen vyplácen dividendy (podíly na zisku) svým vlastníkům a podporovat městské projekty v rámci sponzoringu.


Co Plzeňské teplárenské, městu Plzni a Plzeňanům přinese fúze s Plzeňskou energetikou?

Sloučení Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky přináší řadu ekonomických výhod spojeného podniku, jenž stane členem Energetického a průmyslového holdingu (EPH). EPH je sedmý největší hráč na evropském trhu. Pro společný podnik bude sloučení znamenat silnější vyjednávací pozici jak na odběratelských, tak na dodavatelských trzích, ale i ekonomickou efektivitu a pravděpodobnější schopnost tvorby zisku.

Jednou z hlavních výhod v této oblasti jsou významné synergie v oblasti výroby a dodávek elektrické energie, ze které teplárna reálně tvoří zisk - zdroj pro svůj další rozvoj a údržbu. Plzeňská teplárenská celkově získá silnější pozici na českém i evropském energetickém trhu. Odpadá také nutnost dalšího zadlužení Plzeňské teplárenské kvůli investici do ekologizace zdroje vyplývající z nařízení Evropské unie, které by s sebou neslo zastavení dividend, sponzoringů, atp.

Městu Plzni zůstává v této variantě majoritní vlastnický podíl 65 % sloučeného podniku, který bude fungovat pod IČO Plzeňské teplárenské. Plzeňská energetika fúzí zanikne, vstoupí do nové společnosti s menšinovým podílem 35 %. Zachováno zůstane majoritní vlastnictví města, což zaručuje rozhodování města ve strategických otázkách teplárny. Spojení zásadně zvyšuje pravděpodobnost tvorby zisku, záruky nízkých cen tepla, výplaty dividend, financování sponzoringu v regionu a celkově větší stabilitu v rámci dynamického trhu.

Obě společnosti budou fungovat pod IČO Plzeňské teplárenské. Plzeňská energetika zaniká.


Jaké jsou hlavní efekty, které plynou z fúze Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky?

  1. Sjednotí se dodavatel tepla pro Plzeň a dojde ke sloučení pod jednu společnost v majoritním vlastnictví města, následnická firma ponese jméno Plzeňská teplárenská, Plzeňská energetika jako taková fúzí zaniká.

  2. Město Plzeň ovládá dozorčí radu, má v novém podniku majoritní podíl 65 % - rozhoduje mj. o cenách tepla a strategických záležitostech teplárny, drží nad ní kontrolu. Manažerskou kontrolu v rámci manažerské operativy převezme EPH.

  3. Dojde k výraznému oddlužení Plzeňské teplárenské: vstup Plzeňské energetiky do společného podniku zahrnuje i disponibilní zdroje, které budou použity na vyrovnání úvěru na stavbu Zařízení k Energetickému Využití Odpadů (ZEVO Plzeň).

  4. Plzeňská teplárenská čerpá ekonomické synergie spojeného podniku. Získává větší stabilitu v bouřlivém energetickém odvětví. Díky silnější pozici na komoditním a energetickém trhu má lepší příležitost efektivně generovat zisk, vyplácet dividendu městu, sponzorovat Plzeň a region.

  5. Plzeňská teplárenská v EPH získává silného partnera pro vyjednávání cen surovin, významné synergie v oblasti výroby a dodávek elektřiny, celkově se vylepšuje její pozice a postavení na trhu. To je důležité zejména v kontextu nejistých výhledů do budoucna, dalších regulací z EU či státu a konkurenčních tlaků.

  6. Odkládá se nutná investice do ekologizace stávajících uhelných kotlů ve výši až 1,5 miliardy o několik let. Právě odklad umožní ve výsledku realizovat řešení, které bude zohledňovat budoucí vývoj na energetickém trhu.

    Snižuje se tak riziko neúčelně vynaložených peněz, které by hrozilo, pokud by výhledově 30letá investice do ekologizace byla tzv. “zmařena” nejistým budoucím vývojem trhu (nedostatek uhlí, další regulace Evropské unie), a investice by po výhledově možných 15 letech byla odepsána.

Schéma sloučení Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky

Město Plzeň si zachovává majoritní vlastnický podíl 65 % sloučeného podniku, který bude pokračovat pod jménem a IČO Plzeňské teplárenské. Plzeňská energetika fúzí zanikne, EPH vstoupí do nové společnosti s menšinovým podílem 35 %. Město si většinovým podílem zaručuje rozhodování ve strategických oblastech, jako jsou ceny tepla. Spojení zásadně zvyšuje pravděpodobnost tvorby zisku, záruky nízkých cen tepla, výplaty dividend, financování sponzoringu v regionu a celkově větší stabilitu v rámci dynamického trhu.

Obě společnosti budou fungovat pod IČO Plzeňské teplárenské. Plzeňská energetika zaniká.


Co je to Energetický a průmyslový holding, v čem a kde působí?

EPH ve světě

Energetický a průmyslový holding (EPH) je s výnosy 4,9 miliardy eur sedmým největším hráčem na evropském energetickém trhu, působí celkově v šesti státech - v Česku, Slovensku, Německu, Velké Británii, Maďarsku a Itálii. V rámci padesátky firem celkově zaměstnává přes 25 tisíc lidí. Celoevropsky je EPH provozovatelem nejrozsáhlejší tranzitní sítě a klíčovým přepravcem ruského zemního plynu. Koncern je tvořen dvěma základními pilíři – EP Infrastructure a EP Power Europe, které sdružují podniky z oblasti infrastruktury, výroby elektrické energie, těžby, logistiky, obchodu s uhlím a obnovitelných zdrojů.

EPH v Česku

V Česku je EPH největším dodavatelem tepla, vlastní Elektrárny Opatovice dodávající teplo Hradci Králové, Pardubicím a Chrudimi; United Energy, která napájí Most a Litvínov; Plzeňskou energetiku a spoluvlastní Pražskou teplárenskou.

Máte nějaké jiné otázky?

Ozvěte se, odpovíme vám obratem.

* Povinná položka.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt