Plzeňská teplárenská

Elektřina

Výrobou elektrické energie se zabýváme již přes 120 let (od roku 1896). V současnosti společnost využívá jeden z nejmodernějších způsobů kombinované výroby tepelné a elektrické energie tzv. kogeneraci. Jedná se o mimořádně efektivní proces, který dokáže využít téměř veškerou dodanou energii v palivu a ekologicky ho přeměnit na teplo a elektrickou energii.

Společnost Plzeňská teplárenská a.s. provozuje v současnosti tři samostatné výrobny: zdroj Teplárna (Doubravecká ulice), zdroj Energetika (areál Škoda), zdroj ZEVO Plzeň.

Princip

Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační cyklus vzniklé teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky na jeho nákup. Elektrická energie vzniká ve všech elektrárnách roztočením generátoru pomocí turbíny. Teplo nutné k výrobě páry, která turbínu pohání, se většinou získává spalováním uhlí. Velká část tepla však není využita a je bez užitku vypouštěna do ovzduší. Účinnost výroby v tepelných elektrárnách se pohybuje kolem 30%. U nejmodernější teplárny, kde je realizována společná výroba elektřiny a tepla dosahuje účinnosti až 90%. Obecný princip a výhody kogenerace jsou patrné z následujícího obrázku.Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je tak nejefektivnějším způsobem využití tepelné energie v jednom technologickém řetězci. Protože se stejnou měrou zmenšují i emise skleníkových plynů (CO2), je kogenerace i velmi účinným nástrojem globální ochrany životního prostředí a klimatu.

Výrobní zařízení pro dodávku elektrické energie na zdroji Teplárna tvoří dvoutělesová protitlaká turbína s jedním regulovaným odběrem a generátorem TG1. Dále jednotělesová kondenzační turbína TG2 se dvěma regulovanými odběry. Instalovaný výkon tohoto turbosoustrojí je 137 MWe.

V roce 2010 byl uveden do provozu "zelený" výrobní blok s kotlem K7 na biomasu a kondenzační odběrovou turbínu TG3.

V roce 2016 bylo uvedeno do zkušebního provozu zařízení ZEVO Plzeň o instalovaném elektrickém výkonu 10,5 MWe.

Zdroj Energetika se skládá ze tří kondenzačních odběrových turbín TG8, TG9 a TG10 a dále pak ze tří tzv. Motorgenerátorů – Záložních zdrojů el. energie. Pro poskytování Podpůrných služeb je tato technologie provozována v tzv. Obchodním bloku. Celkový instalovaný výkon je 115 MWe.

Elektrickou energii dodává Plzeňská teplárenská, a.s. do regionální rozvodné sítě ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost obchoduje jak se silovou elektřinou, tak s podpůrnými službami pro přenosovou soustavu (PpS). Tyto služby jsou poskytovány na certifikovaném technologickém zařízení společnosti. Tyto služby zajišťují kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny. Pomocí PpS je možné korigovat rozdíly mezi odběrem a výrobou, a to změnami spotřeby či výkonů výroby.

Zdroje Plzeňské teplárenské, a.s. dodávají provozovateli přenosové soustavy ČEPS, a.s. všechny kategorie certifikovaných podpůrných služeb PpS.

Dokumenty

Elektřina 2018

Kontakt

Ing. Jiří Chlup

+420 377 180 444
nařízení REMIT >>


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt