Plzeňská teplárenská

Ekologie

Pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. je samozřejmostí plnění závazných povinností v oblasti ekologie, které se na ni vztahují. Jedním ze závazků je prevence znečištění v oblasti ovzduší. Společnost klade vysoké nároky na technologii výroby, aby předešla negativním dopadům na okolí vlivem emisí znečišťujících látek, nadměrným hlukem, dopravou a na spalovně ZEVO Plzeň též zápachem. 

Obsah:Vývoj emisí od roku 1990

Emise znečišťujících látek do ovzduší - Teplárna (hodnoty za rok)

Emise znečišťujících látek do ovzduší - Energetika (hodnoty za rok)

Je prováděno zákonem předepsané kontinuální měření emisí a dalších veličin.
Stanovené limity jsou striktně dodržovány.Masivní investice firmy do snižování emisí

Na množství emisí do ovzduší od roku 1990 až do současnosti se výrazně projevily masívní investice  (v řádech stovek miliónů korun) do nových a modernějších technologií. V tomto období byly nejvýznamnější roky 1997, 2010, 2014 a 2015.

V roce 1997 bylo v Teplárně dobudováno nové odsiřovací zařízení pro kotle K1-K5 v důsledku čehož došlo v následujícím letech k poklesu emisí SO2 o více než jednu třetinu a k rapidnímu poklesu emisí tuhých látek. Též na Energetice bylo uvedeno do provozu odsiřovací zařízení, které umožňilo plnit zpřísněné emisní limity oxidu síry. 

V roce 2009 byla na Energetice instalována nová odsiřovací jednotka, pracující na principu mokré vápencové vypírky, díky které následně došlo k rapidnímu snížení emisí oxidu siřičitého a prach do ovzduší.  Více informací o odsíření na Energetice.. 

V roce 2010 byl v Teplárně spuštěn nový bio kotel K7 , který je určen ke spalování výhradně biomasy a i díky spoluspalování biomasy na ostatních kotlích došlo tímto k nahrazení velkého množství uhlí a v důsledku toho k poklesu emisí CO2.


V roce 2014 byla v Teplárně provedena instalace moderních filtrů k záchytu TZL, což se záhy projevilo poklesem emisí tuhých látek v podstatě na polovinu. Dále začala být realizována intenzifikace stávajícího odsíření, což se projevilo po následném odladění poklesem emisí SO2 v roce 2016 na méně než polovinu oproti předešlým rokům.

V roce 2014-15 byla provedena denitrifikace kotlů K4 a K5 (Teplárna) v důsledku čehož emise NOx poklesla o 3/8 a díky této skutečnosti plníme emisní limit pro tuto škodlivinu.

2021 - Plzeňská teplárenská v souladu s evropskými trendy připravuje projekt dekarbonizace, postupného odklonu od spalovnání hnědého uhlí, a to do roku 2030 Více informací..Plzeňská teplárenská - modernizace kotle K6 (biomasa)Spotřeba biomasy stále stoupá, spotřeba uhlí klesá

Spotřeba paliv - TeplárnaDíky spalování biomasy místo uhlí se snižují emise oxidu uhličitého

Emise znečišťujících látek do ovzduší - Teplárna (hodnoty za rok)

Emise znečišťujících látek do ovzduší - Energetika (hodnoty za rok)

Odpadní vody

Další ze závazků je prevence znečištění v oblasti odpadů a odpadních vod, které před vypuštěním do povrchových vod a veřejné kanalizace prochází několikanásobným čištěním a kontrolami ve vlastních laboratořích. Všechny limity stanovené pro množství odebrané vody a limity jakosti vypouštěné vody jsou striktně dodržovány.

Využití popelovin

Vyvíjíme úsilí k využívání popílků a škváry ze spalování na budoucí rekultivaci krajiny a jako příměsi do betonu, cementu a vynakládáme nemalé náklady na certifikaci popelovin jako vedlejší energetické produkty. Vice informací v kapitole Biopaliva a popeloviny..

Zelená energie

Neustále hledáme možnosti vedoucí ke snižování spotřeby přírodních zdrojů (splování hnědého uhlí) a zvyšování spotřeby obnovitelných zdrojů. Za technické řešení nového “zeleného“ energetického bloku jsme získali ocenění „Projekt roku 2007“ v celostátní soutěži Český energetický a ekologický projekt, vyhlašované Teplárenským sdružením České republiky.  Podrobné informace o zelené energii..

ZEVO Plzeň - nízké emise

Zařízení na Energetické Využívání Odpadu “ZEVO Plzeň” je moderní a ekologický zdroj, který dokáže energeticky využít široké spektrum odpadů. V tubusu komína ZEVO je prováděno zákonem předepsané kontinuální měření emisí a dalších veličin. Monitoring ..

Hnízdiště sokola stěhovavého

Na komínech společnosti podporujeme hnízdiště sokola stěhovavého. Fotografie a další zajímavé informace ..

Včelí úly na střeše spalovny ZEVO Plzeň

Včelaříme. Na střeše naší spalovny ZEVO Plzeň už to bzučí. Pomáháme tak okolní krajině. Více ..

Kontakt

Jarmila Sládková

Vedoucí útvaru Ekologie, BOZP a PO
603 168 202

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt