Plzeňská teplárenská

Ekologie

Jedním z pilířů ekologické politiky Plzeňské teplárenské, a.s. je omezení vlivu produkce energií na okolí města. Společnost sídlí v centru Plzně, a i z tohoto důvodu klade zvýšené nároky na výrobní ekologii, především na zatěžování hlukem, emisemi, nadměrnou dopravu či odpadní vody.

Masivní investice firmy do snižování emisíVývoj emisí Plzeňské teplárenské od roku 1990 do 2017

Na množství emisí do ovzduší od roku 1990 až do současnosti se výrazně projevily masívní investice firmy (v řádech stovek miliónů korun) do nových a modernějších technologií. V tomto období byly nejvýznamnější roky 1997, 2010, 2014 a 2015.

V roce 1997 bylo dobudováno nové odsiřovací zařízení pro kotle K1-K5 v důsledku čehož došlo v následujícím roce k poklesu emisí SO2 o více než jednu třetinu a emise tuhých látek byly od té doby zhruba desetinové oproti předešlým rokům!

V roce 2010 byl uveden do provozu nový bio kotel K7, který je určen ke spalování výhradně biomasy a i díky spoluspalování biomasy na ostatních kotlích došlo tímto k nahrazení velkého množství uhlí a v důsledku toho k poklesu emisí CO2.

V roce 2014 byla provedena instalace moderních filtrů k záchytu TZL, což se záhy projevilo poklesem emisí tuhých látek v podstatě na polovinu. Dále začala být realizována intenzifikace stávajícího odsíření, což se projevilo po následném odladění poklesem emisí SO2 v roce 2016 na méně než polovinu oproti předešlým rokům.

V roce 2014-15 byla provedena denitrifikace kotlů K4 a K5 v důsledku čehož emise NOx poklesla o 3/8 a díky této skutečnosti již druhým rokem plníme emisní limit pro tuto škodlivinu, který bude dle legislativy ostře platit až od 1.7.2020.Spotřeba biomasy stále stoupá, spotřeba uhlí klesáDíky spalování biomasy místo uhlí se snižují emise oxidu uhličitého

Bioblok

“Zelený” energetický výrobní blok sestává z kotle K7 a turbosoustrojí TG3 včetně tepelného výměníku ŠO4. Bioblok k výrobě energie, tepelné a elektrické, využívá obnovitelné zdroje energie, a to nekontaminovanou biomasu ve formě dřevní štěpky. Teplo vzniklé spalováním biomasy zásobuje nejen celé město, ale uvolňující se pára zároveň vyrábí elektrickou energii.

Plzeňská teplárenská, a.s. úspěšně pokračuje v ekonomicky výhodném směsném spalování dřevní štěpky s uhlím ve fluidním kotli K6, peletek z biomasy v granulačních kotlích K4 a K5 a spalováním čisté biomasy na kotli K7. Spálením ročního objemu cca 250 000 t dřevní štěpky se vyrobí cca 150 000 MWh elektrické energie v rámci obnovitelných zdrojů, což představuje téměř 32 % z celkové roční produkce elektrické energie.

Za technické řešení nového “zeleného“ energetického bloku, získala společnost ocenění „Projekt roku 2007“ celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, vyhlašované Teplárenským sdružením České republiky. Další ocenění TITUL 2009 za projekt „Kogenerační blok na biomasu“, získala Plzeňská teplárenská, a.s. v 8. ročníku soutěže Český energetický a ekologický projekt roku


Podrobné informace o zelené energii

Kontakt

Jarmila Sládková

ekolog
+420 377 180 303

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt