Plzeňská teplárenská

Zadávání zakázek


Aktuální zadávací řízení naleznete na odkazu: www.ephholding.cz/dodavatele/

Veřejné zakázky

Úprava horkovodní sítě CZT – strojní část

Popis zakázky

Zadávaná zakázka je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Jedná se o jednu ze zakázek, kde zadavatel předpokládá financování veřejné zakázky z vlastních zdrojů a za finanční spoluúčasti ze zdrojů Modernizačního fondu.

Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.

Místem plnění veřejné zakázky je obec Plzeň, areál Teplárna, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, Plzeň – Východní Předměstí a areál Energetika, Tylova 1/57, PSČ 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí.

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Úprava horkovodní sítě CZT – strojní část“ je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením instalace posilovacích čerpadel ve strojovně Plzeňské teplárenské, a.s., jejich potrubní připojení na stávající technologii sítě CZT a instalace veškeré technologie spojené s provozem, řízením a přenosy dat potřebnými pro provoz nově instalované technologie.

Kvalifikační dokumentace a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/.
Přímý odkaz na zakázku: VZ0179343: Úprava horkovodní sítě CZT - strojní část - TENDER ARENA
K7 – rekonstrukce dopravy ložového popela

Popis zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky ve smyslu ust. § 26 ZZVZ, celková hodnota nedosahuje hodnoty pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a dále se jedná o sektorovou veřejnou zakázku dle § 151 ZZVZ. Zadávací řízení bude dále probíhat v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, závazné metodiky v rámci Modernizačního fondu, platných ke dni odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadávací řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „K7 – rekonstrukce dopravy ložového popela“ je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s demontáží stávajícího zastaralého zařízení a instalací nové technologie, konkrétně výměnou chladících šneků na výstupu ložového popela z kotle K7, instalací mokrého redleru a instalací nové trasy pasové dopravy navazující na stávající pas TO2 v rámci obnovy zdroje. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B Zadávací dokumentace.

Kvalifikační dokumentace a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/.
Přímý odkaz na zakázku:  VZ0172968 - K7 - rekonstrukce dopravy ložového popela

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt