Plzeňská teplárenská

Zadávání zakázek


Aktuální zadávací řízení naleznete na odkazu: www.ephholding.cz/dodavatele/

Veřejné zakázky

Horkovodní přípojka pro novou budovu ÚMO Plzeň 4

Popis zakázky

Jedná se o jednu ze zakázek projektu „Rozvoj tepelné sítě“, kde zadavatel v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost žádá o příjem dotace. Zadavatel uvádí, že se jedná o samostatnou zakázku, nikoliv o část zakázky ve smyslu § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato zakázka není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a není vyhlašována (zahájena) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a řídí se výlučně „Pravidly pro výběr dodavatelů OP PIK“.

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je vyhotovení horkovodní přípojky pro napojení nové administrativní budovy ÚMO Plzeň 4 (bývalá ZŠ v ulici Masarykova 19) na stávající horkovod, které bude provedeno v rozbočné jímce s označením „Šst.“, a to u křižovatky ulic Masarykova – Zábělská. Podzemní vedení navrhované horkovodní přípojky bude provedeno v dimenzi 2x DN 80/180 (před lomem L5 zredukováno na dimenzi 2 x DN 50/140) v celkové délce cca 205 m a bude provedeno předizolovaným potrubním systémem pro přímé ukládání do země. Zároveň s potrubím budou do výkopu uloženy sdělovací kabely pro přenos dat. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Doubravka. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Místo a termín plnění: obec Plzeň, Masarykova ulice č. 19, objekt bývalé základní školy, parc. č. 2513/1, 33/34 a 2518/1, 262

Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatelehttps://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/.
Přímý odkaz na zakázku: VZ0151026: Horkovodní přípojka pro novou budovu ÚMO Plzeň 4 - TENDER ARENA
Odběr odpadu K.Č. 190107 ze ZEVO Plzeň

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Odběr odpadu K.Č. 190107 ze ZEVO Plzeň“ je kompletní zajištění odběru odpadu k.č. 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů (popílek a reakční zbytky), kategorie nebezpečný, ze spalování odpadů ze ZEVO Plzeň. Zakázka bude mít charakter Díla „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.

Přímý odkaz na zakázku: VZ0151221: Odběr odpadu K.Č. 190107 ze ZEVO Plzeň - TENDER ARENA
Modernizace chladící věže CHV1-3

Popis zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, která je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Zadavatel jako veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti zvolil dle § 161 zákona o zadávání veřejných zakázek při zadávání sektorové veřejné zakázky použití jednacího řízení s uveřejněním bez nutnosti jakýchkoliv dalších podmínek. Zadávací řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace chladící věže CHV1-3“ je zajištění veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávající ventilátorové chladící věže CHV1-3 v souvislosti se zvýšenou potřebou chladícího výkonu pro modernizovanou turbínu TG2 a nově uvažovanou technologii v areálu Teplárna. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B Zadávací dokumentace.

Kvalifikační dokumentace a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/.
Přímý odkaz na zakázku: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001560/zakazka/552029
Demolice a demontáž technologie kotlů K2 a K3

Popis zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, která je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Zadavatel jako veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti zvolil dle § 161 zákona o zadávání veřejných zakázek při zadávání sektorové veřejné zakázky použití jednacího řízení s uveřejněním bez nutnosti jakýchkoliv dalších podmínek. Zadávací řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem "Demolice a demontáž technologie kotlů K2 a K3" je demolice a demontáž kompletní technologie kotlů K2 a K3 v objektu budovy kotelny K2 a K3, včetně příslušenství a včetně technologie patřící kotlům K2 a K3 v přilehlém venkovním prostoru kotelny. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.

Kvalifikační dokumentace a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/.
Přímý odkaz na zakázku: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001560/zakazka/544228
K6 – Rekonstrukce odlučovače tuhých látek

Popis zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Zadavatel jako veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti zvolil dle § 161 zákona o zadávání veřejných zakázek při zadávání sektorové veřejné zakázky použití jednacího řízení s uveřejněním bez nutnosti jakýchkoliv dalších podmínek. Zadávací řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, závazné metodiky v rámci Modernizačního fondu, platných ke dni odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem "K6 - Rekonstrukce odlučovače tuhých látek" je kompletní realizace veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K6 v areálu Teplárna. Součástí zakázky je nejen samotné zařízení pro odloučení tuhých znečišťujících látek, ale i navazující příslušenství. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.

Kvalifikační dokumentace a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/.
Přímý odkaz na zakázku: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001560/zakazka/524454

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt