Plzeňská teplárenská

Porovnání tepelných zdrojů

Při srovnání jednotlivých vytápěcích systémů se vždy musíme pohybovat na stejné úrovni. Cena tepla z CZT (centrání zásobování teplem) je v podstatě cena služby se všemi náklady nutnými k zajištění dodávky pro konečné spotřebitele. Jedná se o tu komplexní službu, kterou konečný zákazník může dostat a pořízením vlastního zdroje vlastník objektu/odběratel na sebe přebírá menší či větší část těchto povinností k zajištění dané služby. Pro porovnání s decentrálním zdrojem je tedy nutné sestavit kalkulaci ceny tepla nového zdroje včetně veškerých nákladů, které jsou pro uskutečnění a zajištění dodávky nutné vynaložit, aby měl konečný spotřebitel zajištěný stejný komfort jako u CZT a nemusel se o nic starat.


Do letošního roku v podstatě neexistovala právní norma, jakým způsobem mezi sebou jednotlivé systémy vytápění porovnat. Zákon pouze stanovil povinnost pro nové stavby a pro změny stávajících staveb využívat přednostně systém CZT. Zároveň zákon stanovil, že pokud investor prokáže, že je pro něj CZT oproti jinému systému ekonomicky nevýhodný nemusí tuto povinnost dodržet. Jakým způsobem se bude ekonomické porovnání provádět, měla určit speciální vyhláška, která však nikdy nevznikla. Až v roce 2017 bylo zákonem stanoveno, že se toto porovnání bude provádět Energetickým posudkem (dokument ze zákona 406/2000 Sb.), prováděcí vyhláška k Energetickým posudkům, ale zase neobsahovala postup pro tento konkrétní případ, takže posudky byly prováděny velmi „divoce“ s rozdílnou kvalitou. Až od 1. 4. 2021 vstoupila v platnost nová vyhláška k Energetickým posudkům (141/2021, Sb.), která obsahuje přesný postup pro srovnání jednotlivých systémů.

Mezi diskutéry a laickou veřejností se tato otázka bagatelizuje, a je to vidět i z reakcí na sociálních sítích. Tím je myšleno prohlášení, že ti co se přepojili na plyn „to“ mají oproti CZT za polovinu. Tady je nutné podotknout, co znamená to slůvko „to“. Dle našeho názoru, se může jednat pouze o palivové náklady, to znamená, co mě bude stát plyn na vytápění (případně přípravu teplé vody). 


O jaké další náklady se jedná?

Konkrétní položky z výše zmíněné vyhlášky 141/2021 Sb.,

Tento kvalifikovaný odhad bude prokazatelně projednán s provozovatelem soustavy zásobování tepelnou energií např. formou oponentního posudku. Veškeré údaje k položkám investičních nákladů musí být doložené relevantními dokumenty.Jednotlivé  náklady  jsou  závislé  na  velikosti  technologie  a  na zvoleném komfortu provozu a obsluhy (výkon technologie, vybavenost,  řídicí  systém,  měření,  datové  přenosy,  dodavatel, region, atp.) a nelze je paušálně stanovit bez konkrétní projektové dokumentace k novému zdroji.

Z výše uvedeného je patrné, že po doplnění palivových nákladů (lépe řečeno palivové složky ceny) o další náklady, se dostaneme s konečnou cenou za jeden GJ velmi blízko k ceně tepla ze systému CZT ale mnohdy výše. Plzeňská teplárenská, a.s. má jednu z nejnižších cen tepelné energie na výstup z předávací stanice, a to 518,10 Kč/GJ s DPH (471 Kč/GJ bez DPH). Každý případ je jiný, proto je nutné vždy přistupovat individuálně, a rozhodovat se až na základě kompletních dat. Je nutné si vyhodnotit, zda projektem ušetřím a zda se pro daného odběratele tato úspora, vzhledem k novým okolnostem, vyplatí. Přechodem na vlastní zdroj přebírá majitel objektu veškerou odpovědnost za zajištění dodávek tepla a teplé vody konečným spotřebitelům. Přebírá rovněž veškerou odpovědnost za pořízení, provoz, údržbu, revize a budoucí obnovu zařízení.


Mohlo by Vás zajímat


Publikováno dne 20. 1. 2022

Předchozí novinka Všechny novinky Následující novinka Všechny novinky


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt